Wheel of Dhamma

Meditace vipassana
Česká republika
Vipassana Meditation as taught by S.N. Goenka
in the tradition of Sayagyi U Ba Khin
language selector

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

 

 

JAK SE PŘIHLÁSIT NA KURZ 

 

1. Přečtěte si pozorně tuto stránku. Obsahuje úvod do techniky a podmínky účasti na kurzu, které se každý student zavazuje během kurzu dodržovat.

2. Podrobně vyplňte všechny části přihlášky a odešlete ji. Na všechny kurzy je nutné se registrovat pomocí přihlášky.

3. Vyčkejte na odpověď. Veškerá korespondence bude probíhat prostřednictvím e-mailu, pokud jste v přihlášce uvedli svou e-mailovou adresu. Z důvodu velkého počtu přihlášek může trvat až dva týdny, než vám správce registrace odpoví.

4. Pokud budete na kurz přijati, budete před jeho začátkem vyzváni, abyste svou účast znovu potvrdili a zajistili si tak místo na kurzu.

  

 

ÚVOD DO TECHNIKY

Vipassana je jedna z nejstarších indických meditačních technik. Lidstvu byla dlouho ztracená, znovuobjevil ji Gótama Buddha před více než 2500 lety. Slovo vipassana znamená vidět věci takové, jaké ve skutečnosti jsou. Je to proces sebeočištění sebepozorováním. Začínáme pozorováním přirozeného dechu, abychom zkoncentrovali mysl. S pronikavou pozorností pokračujeme s pozorováním měnící se přirozenosti těla a mysli a zažíváme nejhlubší skutečnost nestálosti, utrpení a ztráty ega. Toto uvědomění pravdy přímou zkušeností je očišťující proces. Celá stezka (Dhamma) je univerzální náprava veškerých problémů a nemá nic společného s jakýmkoliv organizovaným náboženstvím nebo sektou. Proto ji může svobodně praktikovat každý, v každé době, na kterémkoliv místě, bez střetu s rasou, komunitou nebo náboženstvím, a přinese stejný užitek každému jednotlivci.

 

 

Co vipassana není:

Není to rituál nebo obřad, založený na zaslepené víře.

Není to ani intelektuální ani filozofická zábava.

Není to relaxace, dovolená ani příležitost k seznámení se.

Není to únik ze zkoušek a každodenního trápení.

Co vipassana je:

Je to technika, která odstraňuje utrpení.

Je to umění žít s pozitivním přínosem pro společnost.

Je to metoda mentálního očištění, která dovoluje čelit životním situacím a problémům klidným a vyrovnaným způsobem.

 

Vipassana míří k nejvyšším cílům naprostého osvobození a úplného osvícení. Její účel není pouze léčit psychické potíže. Jako vedlejší produkt mentálního očištění nicméně zmizí mnoho psychosomatických chorob. Vipassana ve skutečnosti odstraní tři příčiny veškerého neštěstí: toužení, nenávist a nevědomost. S pokračující praxí meditace uvolňuje napětí, které v každodenním životě vzniká, rozváže stará zauzlení špatných návyků, pomocí kterých jsme reagovali na příjemné a nepříjemné situace s nevyváženou myslí.

 

Ačkoliv byla technika vipassany vyvinuta Buddhou, její praktikování není vymezeno buddhistům. O žádné konverzi nemůže být řeč. Technika pracuje na jednoduchém základě, všechny lidské bytosti sdílí stejné problémy a technika, která je může odstranit, má univerzální použití. Lidé z mnoha církví zažili přínos meditace vipassana a nenalezli žádný rozpor se svým vyznáním.

 

 

MEDITACE A DISCIPLÍNA

Proces sebeočištění pomocí sebepozorování není snadný – studenti musí velmi tvrdě pracovat. Svým vlastním úsilím dojdou ke svému vlastnímu poznání; nikdo jiný to pro ně nemůže udělat. Proto bude meditace přínosná jen pro ty, kteří chtějí skutečně pracovat a dodržovat disciplínu, která slouží ku prospěchu a ochraně studentů a je nedílnou součástí techniky.

 

Deset dní je velice krátká doba k tomu, aby se dalo proniknout do nejhlubších úrovní nevědomé mysli a naučit se jak se očistit od bloků mentálních nečistot, které tam leží. Tajemství úspěchu spočívá v souvislém praktikování v soukromí. Řád a pravidla byly vyvinuty s ohledem na praktický aspekt. Neslouží k tomu, aby z nich měl užitek učitel nebo management, ani nejsou výrazem nějaké tradice, ortodoxie nebo slepé víry v organizovaném náboženství. Jsou založené na praktické zkušenosti tisíců studentů během mnoha let a jsou vědecky a racionálně založené. Dodržování pravidel vytváří pro meditaci velmi přínosnou atmosféru; jejich porušování ji ničí.

 

Student musí zůstat po celou dobu trvání kurzu. Všechna pravidla musí být důkladně prostudována a zvážena. Na kurz by se měli přihlásit jedině ti, kteří cítí, že mohou čestně a svědomitě dodržovat řád. Ti, kteří nejsou odhodláni k úsilí, budou ztrácet čas a navíc budou rušit ostatní, kteří si přejí pracovat vážně. Uchazeč by měl právě tak chápat, že je nevhodné a nedoporučuje se opouštět kurz před dokončením v případě, že se dodržení řádu bude zdát příliš obtížné. Stejně tak bude nanejvýš nešťastné, když navzdory upozorněním student nebude dodržovat pravidla a bude požádán, aby odjel.

 

 

OSOBY S VÁŽNÝMI PSYCHICKÝMI PORUCHAMI

Lidé s vážnými psychickými poruchami občas přišli na kurz vipassany s nereálnou představou, že tato technika vyléčí anebo zmírní jejich mentální poškození. Nejisté vztahy s lidmi a nejrůznější léčebné postupy z minula můžou působit jako další faktory, které takovým lidem znemožní dojít prospěchu nebo dokonce i dokončit desetidenní kurz. Naše možnosti jako dobrovolné organizace nám znemožňují, abychom lidem s takovými problémy poskytli řádnou péči. I když je vipassana prospěšná pro naprostou většinu lidí, není to náhrada za lékařskou nebo psychiatrickou léčbu a nedoporučujeme ji lidem s vážnými psychickými poruchami.

 

 

ŘÁD A DISCIPLÍNA

Základem práce je – morální chování. Sīla poskytuje základnu pro rozvoj samādhi – koncentrace mysli; a očištění mysli je dosaženo pomocí paññā – moudrostí vhledu.

 

Zásady

Všichni, kdo se účastní kurzu vipassany, musí svědomitě dodržovat následujících pět zásad po dobu trvání kurzu:

 

1. zdržet se zabíjení živých tvorů;

2. zdržet se krádeže;

3. zdržet se všech sexuálních aktivit;

4. zdržet se lhaní;

5. zdržet se všech intoxikantů.

 

Navíc jsou ještě tři další pravidla pro staré studenty (to jsou ti, kteří prošli kurzem, vedeným S. N.  Goenkou nebo jeho asistenty):

 

6. zdržet se jídla po poledni;

7. zdržet se všech zábav a tělesného zdobení;

8. zdržet se spaní na příliš pohodlných postelích.

 

Staří studenti v rámci šestého pravidla dostanou o přestávce v 5 odpoledne čaj nebo ovocnou šťávu, zatímco noví studenti mohou mít čaj s mlékem a ovoce. Učitel může udělit výjimku pokročilému studentovi ze zdravotních důvodů. Sedmé a osmé pravidlo dodržují všichni.

 

Přijetí učitele a techniky

Studenti musí vyjádřit svou vůli k plnému vyhovění učitelovu vedení a instrukcím během trvání kurzu; to znamená dodržovat řád a pracovat přesně tak, jak učitel řekne, neignorovat žádnou část instrukcí a nepřidávat nic dalšího. Toto přijetí by nemělo být slepé, ale s pochopením a porozuměním. Student může pracovat důkladně jen v případě, že k technice přistupuje s důvěrou. Taková důvěra v učitele a techniku je nezbytná k tomu, abyste uspěli.

 

Jiné techniky, rituály a formy uctívání

Během kurzu je naprosto nezbytné, aby všechny formy modliteb, uctívání, rituálů nebo obřadů – půsty, pálení tyčinek, modlení, recitování manter, zpěv, tanec atd. – byly vynechány. Všechny jiné meditační techniky, léčitelství nebo duchovní praktiky by se měly rovněž vynechat. Neznamená to, že ostatní techniky nebo praxe zavrhujeme, ale chceme dát technice vipassana spravedlivou šanci v naprosté čistotě.

Studentům se zdůrazňuje, že úmyslné míchání jiných meditačních technik s vipassanou zpomalí a nebo dokonce obrátí jejich pokrok. Bez ohledu na opakovaná varování učitele byly případy, kdy studenti záměrně míchali techniku s rituály a jinými praktikami a tím si způsobili značné potíže. Jakékoliv pochybnosti nebo nejasnosti, které se mohou objevit, by měly být objasněny na setkání s učitelem.

 

Rozhovory s učitelem

Problémy a otázky, týkající se meditace, by měly být předneseny jedině učiteli. Doba mezi 12:00 a 1:00 odpoledne je vyhrazena soukromým rozhovorům. Otázky se můžou učiteli položit i mezi 21:00 a 21:30 v meditační hale.

Rozhovory a časy na otázky jsou vyhrazeny k účelu objasnění praktických problémů, které se týkají techniky. Neslouží jako příležitost k potěšení z filozofických diskuzí nebo intelektuálním dohadům. Jedinečná podstata Vipassany se může projevit jen v praxi a během kurzu by se studenti měli soustředit výhradně na tento úkol.

 

Ušlechtilé ticho

Všichni studenti musí dodržovat Ušlechtilé ticho od začátku kurzu do rána posledního celého dne. Ušlechtilé ticho znamená ticho těla, řeči a mysli. Jakákoliv forma komunikace s ostatními studenty, ať už gesty, znakovou řečí, psanými poznámkami atd., je zakázána.

Studenti se můžou obrátit na učitele, kdykoliv potřebují, a můžou se obrátit na management kurzu s jakýmkoliv problémem, který se týká jídla, ubytování, zdraví atd. Ale i tyto kontakty by měly být omezeny na minimum. Studenti by měli rozvíjet pocit, že pracují v naprosté samotě.

 

Segragace mužů a žen

Dodržuje se naprostá segregace mužů a žen. Páry, manželské nebo jiné, by neměly navazovat během kurzu vzájemný kontakt. Totéž platí pro přátele, rodinné příslušníky atd.

 

Fyzický kontakt

Vzhledem k introspektivní podstatě meditační praktiky je důležité, aby během kurzu nedošlo k žádnému fyzickému kontaktu jakékoliv podstaty mezi osobami stejného i opačného pohlaví.

 

Jóga a fyzické cvičení

Ačkoliv jóga a další fyzická cvičení jsou s vipassanou v souladu, během kurzu nejsou doporučovány, protože centrum neposkytuje oddělené patřičné prostory. Ani jogging není dovolený. Studenti se můžou protáhnout během přestávek na odpočinek procházením se ve vymezených místech.

 

Náboženské předměty, talismany, léčivé kameny atd.

Žádné podobné předměty by neměly být vnášeny do prostor kurzu. Neúmyslně přinesené předměty by měly být ponechány u managementu po celou dobu trvání kurzu.

 

Drogy a omamné látky

Žádné drogy, alkohol ani jiné omamné látky nesmí být vnášeny do prostor kurzu; totéž se týká uklidňovacích prostředků, prášků na spaní a všech dalších sedativ. Ti, kteří berou léky na základě lékařského doporučení na tuto skutečnost upozorní učitele.

 

Tabák

Z ohledu na zdraví a pohodlí všech studentů je kouření, žvýkání i šňupání tabáku zakázáno.

 

Jídlo

Není možné uspokojit zvláštní požadavky a chutě všech účastníků. Studentům je laskavě doporučeno, aby se spokojili s jednoduchými vegetariánskými jídly, která jsou nabízena. Management kurzu se snaží připravovat vyrovnaná, plnohodnotná jídla, která vyhovují praktikování techniky. Pokud má některý z účastníků lékařem předepsanou dietu, měl by informovat management při podání přihlášky.

 

Oblečení

Oblečení by mělo být jednoduché, neokázalé a pohodlné. Těsné, průsvitné nebo jinak vyzývavé oblečení (jako krátké kalhoty, krátké sukně, legíny, krátká tílka nebo tílka bez rukávů) by nemělo být nošené. Opalování a částečná nebo úplná nahota není dovolená. To vše je důležité proto, aby se neodváděla pozornost ostatních.

 

Praní prádla a koupání

K dispozici nejsou pračky ani sušičky, takže studenti by si měli přivézt dostatek oblečení. Menší kusy prádla můžou být přeprány v ruce. Koupání a praní prádla je dovolené pouze o přestávkách, nikoliv během meditačních hodin.

 

Kontakt s okolním světem

Studenti musí zůstat na místě kurzu po celou dobu trvání. Vzdálit se můžou jedině se zvláštním svolením učitele. Žádná komunikace s okolním světem není dovolená před koncem kurzu. To zahrnuje dopisy, telefonní rozhovory a návštěvy. V případě výjimečné situace mohou přátelé nebo příbuzní kontaktovat management.

 

Hudba, čtení, psaní

Hraní na hudební nástroje, přehrávače ani rádia atd. nejsou dovoleny. Žádné materiály ke čtení a psaní nejsou na kurzu povoleny. Studenti by se neměli rozptylovat psaním poznámek. Zákaz psaní a čtení dává větší důraz na striktně praktickou podstatu techniky vipassana.

 

Kamery, fotoaparáty a nahrávací zařízení

Nemohou být používány, pokud to učitel nepovolí.

 

 

FINANCOVÁNÍ KURZU

Podle tradice čisté vipassany, kurzy jsou organizovány výhradně na základě darů. Dary jsou přijímány pouze od těch, kteří dokončili alespoň jeden kurz pod vedením S. N. Goenky nebo některého z jeho asistujících učitelů. Ti, kteří jsou na kurzu poprvé, se mohou na nákladech kurzu podílet darem v poslední den kurzu nebo kdykoliv potom.

 

Tak je zaručeno, že kurzy jsou podporovány pouze těmi, kteří si sami na sobě uvědomili přínos techniky. Dary jsou věnovány podle možností a rozhodnutí těch, kteří se chtějí o takový přínos podělit s jinými. Tyto dary jsou jediným zdrojem financování kurzů v naší tradici na celém světě. Žádná bohatá organizace ani jednotlivec je nesponzoruje. Ani učitel ani organizátoři nemají za svou práci žádnou peněžní ani materiální odměnu. Vipassana se tak šíří s účelnou čistotou, osvobozená od veškeré komercializace.

 

Nezáleží na tom, jestli je podpora velká nebo malá, měla by být darována s přáním pomoci ostatním: ‚Kurz, který jsem absolvoval, zaplatili minulí studenti; teď mi dovolte, abych já něco daroval a podílel se na nákladech příštího kurzu tak, aby i další získali prospěch z této techniky.‘

 

 

SHRNUTÍ

Aby byla zřejmá podstata řádu a pravidel, můžeme je shrnout do následujícího:

 

Pečlivě dbejte na to, aby vaše počínání nikoho nerušilo. Nevšímejte si toho, když vás budou vyrušovat ostatní.

 

Může se stát, že student nemůže pochopit praktický důvod pro některé z uvedených pravidel. Spíš než připustit negativní postoj nebo pochybnosti vyhledejte okamžité vysvětlení od učitele.

 

Jedině díky disciplinovanému přístupu a maximálnímu úsilí může student plně pochopit praktiku a získat z ní prospěch. Při kurzu se klade důraz na práci. Zlaté pravidlo je pracovat, jako byste byli o samotě, s myslí obrácenou dovnitř, bez povšimnutí jakéhokoliv vyrušení nebo nepohodlí, se kterým se můžete setkat.

 

Konečně, studenti by si měli být vědomi toho, že jejich pokrok ve vipassaně závisí pouze na jejich vlastních schopnostech, jejich osobním vývoji a na pěti faktorech: opravdovém úsilí, uvědomění, upřímnosti, zdraví a moudrosti.

 

Ať veškeré uvedené informace pomůžou k tomu, abyste z vašeho kurzu získali maximum. Jsme rádi, že máme možnost pomáhat, a přejeme vám klid a harmonii z vaší zkušenosti s vipassanou.

 

 

ROZVRH KURZU

Následující rozvrh byl navržen tak, aby usnadnil nepřetržitou práci. Studenti by ho měli dodržovat co nejpřesněji, aby dosáhli co nejlepších výsledků.

 

4:00 -------------------------- Budíček

4:30-6:30 ------------------- Meditace v hale nebo na pokojích

6:30-8:00 ------------------- Snídaně

8:00-9:00 ------------------- SKUPINOVÁ MEDITACE V HALE

9:00-11:00 ------------------ Meditace v hale nebo na pokojích

11:00-12:00 ---------------- Oběd

12:00-13:00 ---------------- Odpočinek a rozhovory s učitelem

13:00-14:30 ---------------- Meditace v hale nebo na pokojích

14:30-15:30 ---------------- SKUPINOVÁ MEDITACE V HALE

15:30-17:00 ---------------- Meditace v hale nebo na pokojích

17:00-18:00 ---------------- Přestávka na čaj

18:00-19:00 ---------------- SKUPINOVÁ MEDITACE V HALE

19:00-20:15 ---------------- Přednáška v hale

20:15-21:00 ---------------- SKUPINOVÁ MEDITACE V HALE

21:00-21:30 ---------------- Otázky na učitele v hale

21:30 ------------------------ Odchod do pokojů -- zhasnutí světel

 

 

 

Na všechny kurzy je nutné se registrovat pomocí přihlášky. Upozorňujeme, že je nutné poskytnout úplnou a podrobnou odpověď na VŠECHNY OTÁZKY, aby přihláška mohla být zpracována.
S veškerými informacemi se zachází jako s přísně důvěrnými. Pokud na svou přihlášku neobdržíte od správce registrace kurzu odpověď do dvou týdnů, kontaktujte jej prosím e-mailem nebo telefonicky, abyste se ujistili, že byla přihláška přijata.

 

Registrace pro Českou republiku:

Tel. +420 608 748 321

E-mail: registration@cz.dhamma.org

 

Přihláška

Přihlášku si nyní můžete stáhnout z některého z následujících odkazů (kdo můžete, vyplňte ji prosím v anglickém jazyce). Vyplněnou přihlášku poté pošlete e-mailem na adresu registration@cz.dhamma.org.

 

Přihláška na kurz (AJ)

Přihláška na kurz (ČJ)

Přihláška pro pomocníka Dhammy (AJ)

Přihláška pro pomocníka Dhammy (ČJ)